نمی دانم آیا کسی وجود دارد که عشق کس دیگری باشد؟

منظورم این است که آیا عشق حقیقت دارد؟ یا این که نیاز به همراه داشتن و پوشاندن تنهایی است که تمایل شدید انسان به عشق را رقم زده است. چون عموما عشق می خواهد به یکی شدن منجر شود.
                     شاید یکی شدن بخشی از بلعیدن و بلعیده شدن باشد.

نمی دانم آیا عاشق و معشوق نیاز اصلی عشق هستند یا داشتن روحی که توان عشق ورزیدن را دارا می باشد .

آیا کسی در جهان هست که می تواند آن نطفه را در انسان بیدار کند یا انتخاب مناسب باعث کاشتن این نطفه می گردد؟