ساعت ١٩:١٠ به رژی پخش رسیدم. برنامه گذر مسافربرها در حال پخش بود که راننده یکی از تاکسی های تهران به نام آقای دهباشی از تجاربش در شغل راننده تاکسی صحبت می کرد.بعد وارد گفتگو با سرهنگ هاشمی، فرمانده بازنشسته راهنمایی رانندگی شدند.

ساعت ١٩:٣٣ وارد رژی شدم و بحث با صحبت خانم نیرومند مطرح شد.

سوال این که کی این هفته حالش خوب بوده و علت آن را چه می داند؟

و این که کی این هفته حالش خوب نبوده و علت آن را چه می داند؟

چند دقیقه ای صحبت کردند. نوبت به من رسید و از لزوم بیان احساس حرف زده شد و هدف این گذر بیشتر برای شنونده ها باز شد.

به بیان تهیه کننده این برنامه تماس بیشتر از حد انتظار داشت، چون معمول نیست که یک برنامه بتواند در پخش اول تماس فعال کند و موفق شود.

کار به سرعت پیش رفت و ساعت ١٩:۵٩ بسته شد. یک جا احساس کردم الان وقت آهنگ راز از آلبوم غریبه زنده یاد ناصر عبدالهی است. از اتاق فرمان خواهش کردم آهنگ رو بگذارند. خوشبختانه آن لحظه این آهنگ موجود بود و پخش آن به فضا احساس مثبتی داد.

وقتی از لژی بیرون می آمدم،احساس کردم ریتم تند برنامه توانسته آغاز خوبی داشته باشه.


امیدوارم در هفته های آتی با دریافت نظرات برنامه متفاوت و جالبتری رو ارائه کنم.