به نظر شما اینکه یک مادر یا پدر
حق این که بین فرزندانش یکی را بیشتر از بقیه دوست داشته باشد، را دارد یا خیر؟

علت پاسخ تان را ذکر نمایید.