کتاب تنها راه، کتابی است متفاوت در رابطه با ازدواج. کتابی که حرف های زیادی برای گفتن دارد. این کتاب چیزی به باورهای شما در رابطه با ازدواج اضافه نمی کند، تنها کاری که انجام می دهد کم کردن آموخته هایی است که پیرامون ازدواج تا کنون داشته اید.

ذیلاً معرفی این کتاب از زبان دکتر سرگلزایی را تقدیم عزیزان می نمایم.

بزرگی گفته است:

اگر چرایی زندگی را بدانیم،  با هر چگونه ای آن می سازیم.  مفهوم عمیقی که زندگی حیوانی ما را تبدیل به زندگی انسانی می نماید، مفهوم معنای زندگی است.

انسان در بیشترین لذت ها و کاملترین شرایط رفاهی از زندگی خشنود نخواهد بود,  مگر اینکه برای چرایی زندگی پاسخی درخور و قابل اعتنا یافته باشد. زندگی چرخشی انسان را دچار احساس پوچی و بی هدفی می کند و اگر نه برای همه، برای نخبگان و اندیشه ورزان غیرقابل تحمل است. رستگاری از آن مفاهیمی است که در مقوله معنای زندگی پا به عرصه می گذارد. رستگاری ریشه در فراسو دارد و از منظر زندگی روزمره پا را بیرون می نهد و نگاهی هستی شناسانه در ما ایجاد می کند.

اغلب کتاب هایی که این روزها راجع به ازدواج و زناشویی منتشر می شوند، دچار خلاء معنایی هستند.  

به ندرت به چرایی ازدواج می پردازند و به طور عمده به سراغ چگونگی آن می روند. فراموش کرده ایم که اگر فلسفه ای نداشته باشیم، روش ها و مهارت ها به کارمان نخواهند آمد. از سوی دیگر کتاب های زیادی در باب رستگاری منتشر می شوند که دچار یک طرح واره رستگاری انفرادی هستند.

مسیر پیشنهادی آن ها برای رستگاری هیچ ربطی با ازدواج، خانواده، قبیله، ملیت، جامعه بزرگ جهانی ندارد. هر کس باید خود به تنهایی مسیر رستگاری خویش را طی نماید.

این دو جریان که یکی ازدواج را تهی از معنا و  با شکر تکنیک و مهارت شیرین می کند و دیگری رستگاری را در مسیری انفرادی می آموزاند, هرگز نخواهند توانست بحران امروزی جهان را در زمین ازدواج و خانواده حل کنند.

نویسنده کتاب تنها راه پایدار کردن زندگی زناشویی این شکاف را پر کرده است.  او پلی ساخته است که ازدواج را به رستگاری متصل می سازد.

چنین نگاهی لازم است تا بشر معناجوی هزاره سوم ارتباط خود را با ازدواج قطع نکند.

همراه شو عزیز, تنها نمان به درد

کاین درد مشترک, هرگز جداجدا درمان نمیشود

برگرفته از کتاب تنها راه پایداری زندگی زناشویی / ناشر : بنیاد فرهنگ زندگی