تا کنون فراوان راجع به تکنیکهای چگونگی عشق ورزیدن و پایدار نمودن زندگی نوشته و گفته شده است ،زمان آن رسیده  گامی فراتر از تکنیک و تاکتیک برای پایدار نمودن زندگی برداریم .

کتاب تنها راه، توصیه من به مجردین و متاهلین عمیقاَ شما را با مفهوم چرایی زندگی اشتراکی آشنا می سازد .

مطمئناَ هر کس بر اساس این چرایی ، چگونگی پایدار کردن زندگیش را درخواهد یافت . این کتاب توسط آدولف گوگنبال رئیس سابق "انجمن بین المللی روانشناسی تحلیلی" و روانکاوی برجسته که در موسسه کارل گوستاو یونگ در زوریخ تدریس می کند، تالیف گردیده است.

توصیه می کنم حتماَ در این زمان ها ، کتاب را بخوانید:
قبل از آن که هرگونه تصمیمی برای رابطه خود بگیرید!
قبل از اینکه نامزدی خود را به ازدواج دائم تبدیل کنید!
قبل از اینکه تصمیم به جدایی بگیرید!
قبل از اینکه احساس کنید درگیریهای زناشویی /نامزدی شما راه حل ندارد!
قبل از اینکه با خانواده همسرتان قطع رابطه کنید!
قبل از اینکه سراغ رابطه ای خارج از ازدواج بروید!
قبل از اینکه ازدواج مجدد بکنید!
قبل از اینکه نزد مشاور برای مشاوره زناشویی بروید!
قبل از اینکه پسر یا دختری را به خانه بخت بفرستید!
قبل از اینکه بخواهید در خصوص رابطه زن و مرد تدریس کنید یا مشاوره دهید!
قبل ازاینکه به کسانی در خصوص مسایل زناشویی رهنمون دهید!

کتاب تنها راه پایداری زندگی زناشویی روز شنبه از بنیاد فرهنگ زندگی منتشر می شود. برای تهیه آن می توانید به صورت اینترنتی و خرید تلفنی از طریق دفتر اقدام نمایید.