بعد از تعطیلی یک ماهه دوره ها و کارگاه های بنیاد فرهنگ زندگی به علت ماه مبارک رمضان، از مهرماه مجدداً آغاز به برگزاری دوره ها و کارگاه های خودشناسی تحلیلی می کنیم.

اسطوره مردان؛ دوشنبه، ۵ مهرماه به مدت ١٠ جلسه

سفر روح؛ ۴ شنبه، ٧ مهرماه به مدت ١٠ جلسه

کارگاه تحلیل رویاها در خواب؛ ٢٢ و ٢٣ مهرماه به مدت ٢ روز

در خدمتتان هستیم.