به آمار ذیل دقت کنید و نظر خودتان را برایم بنویسید که در طی این 50 سال با اینهمه پیشرفت بشرچرا این اتفاق اقتاده ؟
عمده ترین مشکلات انظباطی مدارس درآمریکا از بزرگترین تا کوچکترین آنها .

جرائم در سال1940
بی اجازه حرف زدن
جویدن آدامس
سرو صدا کردن
دویدن در راهروها
خارج از نوبت بودن در صف
نقض مقرراتمربوط به لباس
زباله پراکنی

جرائم در سال 1990
مصرف مواد مخدر
مصرف الکل بارداری غیر مشروع
خودکشی
تجاوز
سرقت
تهاجم

جواب خود را بنویسید،جواب دیگران را نیز بخوانید تا باهم جمعبندی کنیم .