فطر به معنای سرشت است و عید فطر جشن بازگشت به سرشت حقیقی خویشتن!

عید فطر بر همه مبارک.