چهارشنبه (٠٣/٠۶/١٣٨٩) از ساعت ١٩ الی ٢١:٣٠ مراسم افطاری بنیاد فرهنگ زندگی
ویژه دانشجویان مجموعه برگزار می شود.

بدینوسیله نیز از آقای مهرداد هدایتی فر، بانی این مراسم تشکر و تقدیر می نمایم.

برای کسب اطلاع بیشتر و رزرو می توانید با شماره های ٢-٢٢٨٨٨٨۶١ تماس حاصل نمایید.