امروز رادیو، ساعت ١۶ خبر از تحقیقی داد
که در یک دانشگاه معتبر در آمریکا انجام شده است.

اصل خبر به این شرح بود؛ زنانی که درآمد آن ها حداقل ٢۵% از درآمد مردان شان پایین تر بوده، زندگی پایدارتری داشته اند و هر چه این درصد کمتر شده، تنش های زناشویی و ناپایداری زندگی همزمان با آن افزایش چشمگیر پیدا کرده است!

لطفاً به عمق روان ها سفر کنید و بگویید ریشه را در چه می بینید؟