روز شنبه پس از چند بار زنگ زدن به یکی از دوستانم ، موفق به گفت و گو نشدم. ایشان روز یک شنبه به من زنگ زد و عذرخواهی کرد که موبایل اش را با خود نبرده است.

علت را که جویا شدم، گفت : من و همسرم از روز اول ازدواج مان پیمان بستیم که هر 10 سال یک بار، تمام مسیرها و مکان هایی را که در طول دوران نامزدی همدیگر را ملاقات می کردیم را دوباره مرور کنیم و از همه جالب تر، حلقه های ازدواجمان را نیز نو کنیم و حلقه های تازه ای برای هم بگیریم.

در طول این روز فرزندانمان را نیز به والدین مان می سپاریم و به تنهایی به آن مکان های خاطره انگیز سر می زنیم. غروب نیز در کافه ای می نشینیم که برای ازدواج و آینده زناشویی مان تصمیم قطعی گرفتیم و این بار نیز آرزوهای خود را برای آینده مان بازگو می کنیم.

آفرین بر این رسم قشنگ