چند شب پیش داشتم به همراه همسرم و سپاس (پسرم) در پارک قیطریه قدم می زدم که حیوانی از کنارمان گذشت.

پسرم به ناگهان بر اساس سابقه ذهنی اش وقتی حیوان را دید، به تصور این که گربه است، سریع به او نزدیک شد که ناگهان متوجه شدم آن حیوان یک روباه جوان است. سریع سپاس را گرفتم و زنگ زدم به ١٢۵ (آتش نشانی) و موضوع را اطلاع دادم.

گفتند آن جا محوطه شهرداری است و آن ها باید اقدام کنند.

به ١٣٧ (شهرداری) زنگ زدم که آن ها گفتند موضوع مربوط به آتش نشانی است و لطفاً به آن ها زنگ بزنید.

گفتم می شود شما این موضوع را به ١٢۵ اطلاع دهید، گفتند خط های ما یک طرفه است!