الف : تغییر عوامل تشکیل دهنده روحیه

١. جسم

٢. تصورات ذهنی و مدل فکری (تعمیم، تحریف، حذف)

ب : شش گام برای تسلط بر عواطف و احساسات :

١. تشخیص احساس واقعی

٢. سپاسگذار عواطف خود

٣. حساس و کنجکاو به پیام های عاطفی

۴. به خود اعتماد کنید.

۵. مطمئن شوید نه تنها در حال حاضر، بلکه در آینده نیز موفق خواهید شد.

۶. به شوق در آیید و دست به عمل بزنید.

ج: ده احساس نیروبخش

١. عشق و محبت                                     ٢. قدرشناسی و امتنان

٣. کنجکاوی                                              ۴. شور و هیجان

۵. قاطعیت و تصمیم                                   ۶. انعطاف پذیری

٧. اعتماد به نفس                                     ٨. خوشرویی

٩. شادابی                                              ١٠. کمک و خیرخواهی