هر روحیه دارای دو جزء اصلی است :

١. سیمای درونی :‌ این که هر امری را چگونه به تصور درآوریم، موجب ایجاد روحیات گوناگون می شود.

٢. وضعیت جسمانی و نحوه به کارگیری : الگوهای استفاده از بیولوژی و قوای جسمانی اموری مانند قدرت عضلات، تغذیه، تنفس، قیافه و ...

در واقع رفتار شما، ناشی از روحیات شما
و روحیات شما ناشی از تصورات ذهنی و وضعیت جسمانی شماست.