تعریف روحیه؛ جمع کل حالات ما در هر لحظه از زمان که بیشتر این حالات بدون دخالت آگاهانه ما ایجاد می گردد. مثلاً چیزی را مشاهده می کنیم و در حالت روحی معین قرار می گیریم که مفید و نیروبخش یا ضعیف و محدود کننده است. اما به هر حال اغلب ما کار زیادی برای کنترل آن انجام نمی دهیم. این یعنی تفاوت افراد موفق و ناموفق که افراد موفق کنترل روحیه خود را در دست دارند.

بهترین زمان برای کنترل احساسات لحظه شروع آن است، پس از آن که دچار طوفان احساسات شدید، کنترل آن مشکل تر می شود.

به محض آن که یکی از عوامل ده گانه زیر را احساس کردید، کنترل روحیه خود را در دست گیرید.

١. ناراحتی                                                      ٢.آزردگی

٣.ناکامی                                                        ۴. گناه

۵. گرفتاری                                                      ۶. ترس

٧. خشم                                                        ٨. یاس

٩. ناتوانی                                                      ١٠. انزوا