مرد اگر تماماً مرد باشد، از جوهر مردانگی به دور است
و زن اگر تماماً زن باشد، نیز چنین! این چنین؛

"مرد فهمی" زنان و "زن فهمی" مردان،
جنسیت هر یک را به کمال یافتگی در جنس خود نزدیک می کند.

دکتر عبدالعظیم کریمی

عید مبعث مبارک!