بسیاری از افراد گمان می کنند که عواطف و احساسات چیزی است که از اختیار آنان خارج است و احساسات  چیزی است که خود به خود و بدون اراده،‌در مقابل حوادث زندگی بروز می کند. ما اغلب از بروز این عواطف و احساسات ناخواسته بیم داریم. گویی احساسات میکروب هایی هستند که در وجود ما رخنه کرده اند و هنگامی که آسیب پذیرتر از همیشه هستیم، به ما حمله می کنند.

بدانید احساساتی که در این لحظه دارید، موهبتی الهی، راهنما و حامی شما هستند و شما را به عمل و اقدام دعوت می کنند. اگر عواطف خود را سرکوب کنید و آن ها را از صفحه زندگی خود بیرون برانید و یا اگر آن ها را بزرگ کنید و بگذارید بر شما مسلط شوند، در این صورت یکی از سرمایه های گرانبهای زندگی خود را بر باد داده اید.

ابتدا سوال های زیر را از خود بپرسید و سپس به بقیه مقاله بپردازید و در تمام مدت مطالعه پست های بعد، پاسخ های خود را به یاد آورید؛

١. در چه شرایطی شما بهترین روحیه را دارید؟

٢. در چه شرایطی شما بدترین روحیه را دارید؟