انسان از سه بعد جسم، روان (ذهن) و روح تشکیل شده است.

ما همواره با پرداختن به بعد جسمانی مان از خود مراقبت می کنیم. (تغذیه مناسب، ورزش، استراحت و ...)

با مطالعه و یادگیری بر بعد ذهنی خود اثر می گذاریم.

ولی آیا شده تا به حال فکر کنیم که چگونه باید از روح خود مراقبت کنیم؟

روح به طور خود به خود وارد زندگی نمی شود، وارد کردن آن احتیاج به مهارت و توجه دارد.

ما اغلب روح را تنها با لفظ (زندگی پس از مرگ) و جاودانه بودن آن تعریف می کنیم و جایگاه و قدرت آن را در زندگی روزمره نادیده می گیریم.

در سفر روح می آموزیم که چگونه با روح خود ارتباط برقرار کنیم  و آن را در کجا جستجو کنیم و چگونه با مراقبت از آن به حل مسائلی چون؛ احساس خلاء، فقدان معنا، افسردگی و از دست رفتن ارزش ها بپردازیم.

در این سفر یاد می گیریم تا کمتر به سرعت به سراغ روان درمانی یا دارو درمانی بردیم و روح خود و درس هایی را که به ما می دهد را قدر و ارزش نهیم و در آخر این که چگونه مسائل ناخوشایند زندگی خود را موهبت دانسته و با وجود آن ها آرامش خود را حفظ کنیم.

عیسی مسیح (ع) : به گاه پیچانده شدن می توانید راست شوید، به گاه تهی شدن می توانید پر شوید.

با سپاس از سرکار خانم بهاره کاویانی