اگر زنی در زندگی احساس پوچی و نارضایتی کند؛
یعنی از زن بودن خود فاصله گرفته است!

چرا که زنانگی یعنی احساس رضایتمندی از لحظه لحظه زندگی

روز زن، روز گرامیداشت زنانگی بر همگان مبارک!