چند سالی که بر مبحث روانشناسی یونگ متمرکز شده ام، ابزارهایی را در این دانش یافته ام که به عنوان ارکان اصلی کشف و تحلیل در این فضا از آن ها بهره گرفته می شود.

١. خواب

٢. ارتباط با دوام و نزدیک با دیگری

٣. تامل بر خویشتن و یا مراقبه های مختلف

۴. اسطوره و افسانه های باستانی و عمیق شدن در ادبیات

۵. مطالعه و آگاهی یابی در مسیر توسعه Ego

6. رویاها، فصل هایی از ملاقات که پنجره ای به روی ما گسترده می شود.

7. متون معنوی و مذهبی به عنوان متون هادی، راهنما و اصیل

ان شاء... در وب سایت جدید برای هر کدام فصلی خواهم گشود
و به تحلیل، تعریف و کاربرد آن ها خواهیم پرداخت.