در روز جمعه ساعت ٣۵/٧ در رادیو ایران برنامه ای با آقای امیر احمدی خواهم داشت . در این برنامه به مبحث خودشناسی گفتگو خواهم داشت .