من به این نتیجه رسیده ام که همه افراد از توانمندی بالقوه برای تبدیل شدن به کارآفرین موفق برخوردارند؛ اما در نخستین گام به سوی کارآفرینی باید عناصر کلیدی را در جای درست و مناسب آن قرار داد.

من برای این عناصر کلیدی عنوان ده قانون طلایی را انتخاب کرده ام.

ده قانون طلایی من عبارتند از؛

قانون اول :‌ ترسیم چشم انداز

قانون دوم : استفاده از قانون نفوذ و تاثیرگذاری شخصی

قانون سوم : تقویت حس اعتماد به نفس

قانون چهارم : تعهد پذیری

قانون پنجم : دست به کار شدن

قانون ششم : به دنبال نتیجه کارها رفتن

قانون هفتم : زمان بندی درست کارها

قانون هشتم : داشتن پشتکار

قانون نهم : دقت عمل در کارها

قانون دهم : داشتن قدرت درون یابی (شم تشخیص امور)

در مقالات بعد آن ها را باز خواهم کرد و
در کارگاه جادوی هدف (جمعه این هفته) تمرین هایی برای آن خواهم داد.