به درخواست شرکت کنندگان کارگاه جادوی هدف؛

این کارگاه هفته آینده، روز جمعه (٣١/٠٢/١٣٨٩) در مکان اعلام شده برگزار می گردد.