آسیب های احتمالی که می توانیم با عدم شناخت هدف مناسب به خود وارد نماییم؛

کارگاه جادوی هدف؛ همین جمعه
آخرین فرصت ثبت نام تا فردا ساعت ١٢ ظهر خواهد بود.