سه شنبه (٢٨/٠٢/١٣٨٩) سمیناری پیرامون روابط زن و مرد و بازتاب های شخصیت طرفین در شکل گیری شخصیت فرزندان دختر در جمع والدین مجتمع آموزشی ربانی واقع در شهرک غرب، هرمزان از ساعت ١۴ الی ١۶:٣٠خواهم داشت.

در خدمت والدین مجتمع آموزشی ربانی خواهم بود.