دستاوردهای مناسبی که می توان در سن خاص خود داشت،
با معیارهای ذیل قابل قیاس اند.

کارگاه جادوی هدف؛ این جمعه ٢۴/٠٢/١٣٨٩