توانمندی بالقوه انسان؛

 به اقیانوس عظیمی می ماند که هنوز پیموده نشده است.

 به قاره جدیدی می ماند که اکتشاف نگردیده است.

دنیایی از امکانات در انتظارند که آزاد شوند و

برای دستیابی به هدف عظیم شما به حرکت درآیند.

برایان تریسی می گوید؛ واقعیت این است که اگر عمری صد برابر هم داشته باشید، توانمندی های بالقوه شما بیش از آنند که جملگی مورد استفاده قرار گیرند.

آن چه تا کنون به دست آوردید،
تنها جزئی از آن چیزی است که توانایی دستیابی به آن را دارید.

یکی از قوانین موفقیت این است : "مهم نیست از کجا می آیید، مهم این است که به کجا می روید، اما این که به کجا می روید را شما و اندیشه های شما مشخص می سازند."

هدف های روشن و واضح بر اعتماد و اطمینان شما می افزایند، صلاحیت شما را زیادتر می کنند و انگیزه هایتان را بالاتر می برند. همان طور که تام هاپکینز، مربی فروش می گوید : "هدف، سوخت حرکت به سمت موفقیت است."

اگر علاقمندید توانایی های هدف گذاری تان را کشف و پرورش دهید،
کارگاه یک روزه جادوی هدف (جمعه ٢۴/٠٢/٨٩) را به شما پیشنهاد می دهم.