چند وقت پیش به سرایدار مجتمع گفتم : علی آقا اگه رفتی برای بقیه خانواده ها سنگک بگیری، برای ما هم 4 تا بگیر. یک ماهی گذشت و از سنگک خبری نشد. از علی پرسیدم : علی آقا در طول این ماه یکبار برای ما سنگک نگرفتی؟ علی آقا گفت : شما گفتی اگه برای بقیه گرفتی برای من هم بگیر، بنابراین هنوز کسی نخواسته!! دیدم حرفش درست و پیام من این معنی را هم می داده، پس بهش گفتم : علی آقا هر 15 روز برای من بگیر اگر حتی کسی نخواست. بنده خدا هم گفت : چشم.

دیدم چند روز بعد حدود 20 تا سنگک دستش است، فکر کردم تمام گذشته را یکجا جبران کرده.

پرسیدم : چرا اینقدر گرفتی؟ گفت : آخه بقیه همسایه ها گفته بودند اگه رفتی برای کسی بگیری برای ما هم بگیر، چون شما قطعی گفته بودی بگیر، برای آن ها هم گرفتم!!