رابطه آرک تایپ های شخصیت با آرک تایپ های سفر بیداری قهرمانان درون، اکثر کسانیکه در دوره های شخصیت شناسی (انرژی های مردانه و زنانه) شرکت می کنند و پس از آن دوره بیداری قهرمانان درون را می گذرانند، همیشه دنبال شیوه ارتباط آن ها می باشند.

برای این عزیزان باید عرض کنم که شما هر کدام از انرژی هایی را که داشته باشید مثل زئوس، هرمس، آتنا، پرسفون و ... درابتدای سفر احتمالاً آن ها را کاملاً معصومانه و با امیدواری زیادی زیست می کنید و احساس می کنید به همین سادگی با همین انرژی از پس تمام زندگی برمی آیید، اما در روند متوجه ناکارآمدی آن ها خواهید شد و کمی سردرگمی، سرگردانی و یاس را تجربه می کنید.

اما به تدریج خود را پیدا می کنید و از یتیمی نیز خارج می شوید و سفر را منزل به منزل پیش خواهید رفت، بنابراین یک زئوس زمانی به بلوغ کامل رسیده که بتواند دلقک را در رهبری و مدیریت خود جای دهد و بداند که زندگی و مدیریت آنقدر جدی نیست که برای آن اعصاب و روان و جان خود را فدا کرد.

البته منزل به منزل را می توان شرح داد، ولی اجازه دهید سایت بنیاد فرهنگ زندگی فعال شود. در آن جا به صورت مفصل کار خواهیم کرد.