خودتحلیل گری (خودشناسی تحلیلی) 
به افزایش رضایتمندی ما از زندگی چه کمکی می نماید ؟

درک کنید چرا دچار افت و خیزهای شدید روحی می‌شوید و چگونه می‌توانید آرامش روحی پیدا کنید.

 اعتماد به نفس و عزت نفس خود را به شکلی حقیقی و پایدار ارتقاء داده و آنرا تثبیت کنیم.

 نگاهی تازه به زندگی شما هدیه می‌کند که به روایت دانشجویان فعلی بنیاد، لذتی به لذت‌های زندگی شما اضافه می‌کند و به روایت دیگر تفریح تازه‌ای را می‌یابید که نه تنها اعتیاد‌آور نیست بلکه به اعتیادهای فراوانی پایان می‌دهد.

در سطحی عمیق‌تر به تعریف و بازگشایی حوزه‌هایی همچون ایمان، توکل، عشق، آزادی، جبر و اختیار، بیماری، روح، مرگ و سایر موضوعاتی می‌پردازد که داشتن یک درک عمیق از آنها می‌تواند زندگی را دچار تحولی معنوی و فلسفی نماید که شاید پایانی به تمام احساسات منفی باشد.

چگونه با ناکامی‌های گذشته روبرو شویم و خود را از اسارت اثرات منفی آنها رهایی بخشیم تا آینده را در چنگال خود نگیرند. این ناکامی‌ها می‌توانند تحصیلی، خانوادگی، عاطفی، جسمی، معنوی و غیره باشد.

چگونه اتفاقات زندگی می توانند موهبت هایی برای رشد باشند اگر از رنج نگریزیم و سختیها را در آغوش نکشیم.

به شما در درک معنا در درون و خلق منحصر به فرد آن در بیرون کمک می کند.

 می آموزید که با زندگی خواسته های روحیتان به آسودگی روانی می رسید.

 به ما درک این که معنویت را با دوری جستن از زندگی نمی توان کامل تجربه کرد بلکه معنویت عمیق عین زندگی است کمک می کند.