خودتحلیل گری (خودشناسی تحلیلی)
به ارتباطات زناشویی ما چه کمکی می کند؟

درکی عمیق از علل و عوامل درگیری های زناشویی خود و نقش آن می یابید.

راه های عمقی را پیش پای شما می گذارد که شاید بتواند از پیچیده شدن و لاعلاج شدن روابط شما به طور موثر جلوگیری نموده و به سلامت سازی خود و روابط زناشویی خود بپردازید.

بدانید که عشق را در روابط چگونه می توان ماندگار کرد؟

از همه مهم تر با درگیری های زناشویی چگونه باید روبرو شد و بدانید که ترس از درگیری ها می تواند زندگی زناشویی را به فروپاشی بکشاند، نه خود درگیری.

بیاموزید که تنش ها و مشکلات زناشویی چگونه کم اهمیت و قابل پذیرش می شوند.

در کارگاه خودتحلیل گری (این جمعه، ١٧ اردیبهشت ماه)
پذیرای حضور گرم تان هستیم.