خودتحلیل گری چگونه به مردان کمک می کند؟

کمک می کند تا تفاوت های مرد بودن و و جنس مذکر بودن (نر بودن) را درک نمایند.

کمک می کند تا ویژگی های همسر بودن و پسر بودن را عمیق تر درک نمایند.

جایگاه پدری را برای دختران و پسران بفهمند.

چرا یک مرد گاهی خسته، فرسوده و غمگین می شود و راه رهایی از این احساسات منفی چیست؟

آیا مردها فقط مسئول اند و تکلیف دارند یا ...؟