سمینار مدیریت خدمات در مراکز آموزشی
با تمرکز بر موضوع افزایش موفقیت در مدیریت مراکز آموزشی غیر انتفاعی

ویژه مدیران و کارکنان مجتمع آموزشی رشد،
سه شنبه (٠٧/٠٢/٨٨) از ساعت ٩ الی ١١:٣٠ در مجتمع آموزشی پسرانه رشد
برگزار خواهد شد.