خودتحلیل گری 
چگونه ما را در کشف و توسعه فرصت های زندگی رهبری می کند؟

خودشناسی تحلیلی به خواب ها و رویاها اهمیت فراوانی داده و آن ها را کلیدی موثر در درک مسائل و همچنین گامی مهم در کشف اسراری می داند که می تواند آینده را رهبری نماید.

تحلیلی عمیق برای یافتن استعدادهای سرکوب شده در روند عمر خویش می یابیم و بنابراین صاحب فرصت های تازه ای در زندگی شویم.

در کارگاه خودتحلیل گری، 
آموزش کلی نظریه روانشناسی یونگ، تست انرژی های شخصیتی به همراه تحلیل تست، بررسی تمام انرژی های زنانه و مردانه ، تحلیل علل انرژی های غالب و سرکوب شده فرد را خواهیم داشت.