خودشناسی تحلیلی چگونه تهدیدها را
به فرصتی برای زندگی بهتر تبدیل می کند ؟

در این کارگاه می آموزید چنانچه درک مناسبی از صفت ها و نیمه‌های تاریک شخصیت خود نداشته باشید هرگونه برنامه‌ریزی محکوم به شکست و حتی در صورت پیروزی احساس خوشایند پایداری به همراه نخواهد داشت.

شاید هم به شما بگوید که در مسیر زندگی خطاهایی در انتخاب‌های خود  انجام داده‌اید و امروز دیگر نمی‌توانید ‌آن‌ها را عوض کنید، پس با آگاهی و پذیرش لااقل زندگی آرام‌تری را تجربه کنید.

این کارگاه به زنان و مردان کمک می کند تا روش های رشد خود را به شکل جداگانه فرا گرفته و مشکلات و موانع ویژه جنسیت خود را بهتر شناخته و به موهبت تبدیل کنند، چون این روانشناسی معتقد است، زنان و مردان مسیری کاملاً متفاوت برای رشد و شکوفایی دارند.

                                  

 

 

 

 

 

میانسالی آغاز شروع بحران ها، دلمردگی ها، تردیدها و گیجی های عجیب است. اما اگر روش روبرویی با آن را بدانیم، شاید معدن تازه ای را کشف کنید که آغاز ثروت و فراوانی روحی باشد.