خودشناسی تحلیلی (خودتحلیلگری) 
به حل مشکلات عمقی ما چه کمکی می‌نماید؟

ریشه عصبیتها، پرخاشگریها و ترسهای خود را می یابیم و در روند رشد آموزشها که منجر به رشد شخصیت می‌گردد ، آن ها را مدیریت و خنثی می کنیم.

علل افسردگی، غمگینی و تنبلی‌های خود را پیدا می کنیم و با نگاهی نو از دست آنها خلاصی یافته و شکوفایی روحی را تجربه می کنیم.

می آموزیم سختی، ناکامی، از دست دادن و طرد شدن همه بخشهای واقعی زندگی هستند که دوری کردن از آنها فقط ما را ضعیفتر و آسیب‌پذیرتر می‌کند. پس راه دیگری را باید با کمک خودتحلیل گری آموخت.

یاد می گیریم مسیر رشد و موفقیت هر کس یک مسیر منحصر به خود اوست و او می تواند با خلق آنچه که می پسندد و به آن علاقه دارد، به زندگی مطلوبش دست یابد.

این کارگاه از ساعت ٩:٣٠ الی ١٧، روز جمعه (١٧ اردیبهشت ماه)
توسط بنیاد فرهنگ زندگی برگزار می شود.