بدینوسیله به همسفرانمان در دوره بیداری قهرمان درون اعلام می نمایم؛

طبق تعداد جلسات در نظر گرفته شده، این دوره را در دوشنبه (23/01/1389) به پایان بردیم.

در نظر دارم یک جلسه تست، تحلیل، پرسش و پاسخ را به شرکت کنندگان کلاس هدیه کنم.

این جلسه، همین دوشنبه (30/01/1389)، ساعت 20-17 در همان مکان سابق در نظر گرفته شده است.

در خدمتتان خواهیم بود.