سفر قهرمانی روان با احساس سردرگمی، خلاء و پوچی آغاز می گردد.

احساس سردرگمی به علت عدم شناخت راه زندگی، عدم رضایت و در فشار بودن، احساس پوچی با وجود داشتن همه چیز... همگی دعوتنامه هایی است که ما را به گشتن به دنبال چیزی فراتر از زندگی عادی و خود و شروع سفر ترغیب می نماید.

سفری جهت یافتن جامی مقدس که به زندگی فرد روح و معنا می بخشد
و وی را به کمال می رساند.

منزلگاه های این سفر فردیت یافتن - هر فرد ناگزیر به طی کردن آن است- را در دوره بیداری قهرمان درون به صورت دقیق و در اینجا به صورت کلی بررسی نمودیم.

بهتر دانستم وجوه ابعاد مثبت هر ایستگاه سفر را در پایان سفر بیان نمایم.

 • معصوم : خوش بینی، اعتماد، امید، اعتقاد، نجابت .
 • یتیم : واقع بینی، استقامت، همبستگی، همدردی.
 • جنگجو : نظم، شجاعت، مهارت، اراده .
 • حامی : همکاری،‌کمک، شفقت، بزرگواری .
 • جوینده : استقلال، انگیزه، هویت، رشد فردی .
 • نابودگر : تغییر، انقلاب، توانایی کنار گذاشتن .
 • عاشق : انگیزه، احساس، تعهد، لذت .
 • آفرینشگر : نوآوری، بصیرت،‌ مهارت، زیبایی، قوه تخیل .
 • فرمانروا : مسئولیت، فرمانروایی،‌ کنترل، مدیریت .
 • جادوگر : دگرگونی، تسهیلگری، شفا بخش .
 • فرزانه :ذکاوت، معلومات، عدم وابستگی .
 • دلقک :طنز، زندگی در زمان حال، خنده و شادی .