سمینار تاثیرات پدر و مادر در بلوغ سالم پسران ١١ ساله
در مجتمع آموزشی دانا،ویژه والدین مدرسه دانا در تاریخ ٩ اردیبهشت ماه
از ساعت ١۵:٣٠ الی ١۶:٣٠ برگزار می گردد.