سرانجام حاصل تلاش های چند سال گذشته بنیاد به ثمر نشست
و اولین کتاب بنیاد با عنوان زندگی برازنده من منتشر شد.

امید دارم سال ٨٩ کتاب های متنوع انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی- که در سال های گذشته اقدامات آماده سازی و طراحی آن ها با سرآمدان حوزه های تخصصی نشر و ترجمه صورت گرفته است- در اختیار علاقمندان قرار گیرد.