آلبوم ژاکت را با کلی اشتیاق خریدم و گذاشتم داخل ضبط ماشین.

هر چی آهنگ ها جلو می رفت و من منتظر یک کار خاص شدم خبری نشد. احساس کردم آن خواننده شورشی در خواندن این آلبوم کاملاً کنترل شده و بی روح عمل کرده است. البته باز هم خریدار آلبوم محسن چاووشی خواهم بود، اما اگر کسی که این متن را می خواند و چاووشی را می شناسد، به وی بفرماید نسل او به غم صرف شهره نیست، بلکه غم و شوریدگی با هم!