دلی دارم که از ذوق نظر                     هر زمان خواهد جهانی تازه تر

خلق جهانی تازه از جهان کهنه،

مستلزم عادت زدایی از امور عادی و آشنایی زدایی از امور آشناست.

سال نو پیشاپیش مبارک.

با آرزوی بهترین ها برای شما عزیزان.