آدم ها و موقعیت ها زندگی برای بردن زندگی برای نباختن نه بازنده، نه برنده (سازگار) زندگی نه برای بردن و نه برای باختن
نحوه عملکرد عاشقانه،باشوق، دارای انگیزه وتهاجمی از سرخستگی، برای بیکار نبودن بدون تکاپو
دلیل و انگیزه حرکت به جلو برای عقب نماندن حفظ وضعیت موجود
محرک قصد و برنامه بحران، آشفتگی و حل مسئله رضایت دیگران
در برابر احتمال شکست می داند چه خواهد کرد، ولی حرف نمی زند. نمی داند چه خواهد کرد، ولی فراوان حرف می زند خدا را شکر، بدتر از این نشد!
در برابر موفقیت خودشکوفایی، دستیابی به خود برتر فقط خیلی حرف می زند، ولی ایده ای ندارد روابط خوب بامحیط
ذر برابر موانع آن را فرصت می بیند و استفاده می کند. غیرممکن و منفی ها را می بیند و غر می زند. به آرامی از کنار آن ها عبور می کند. (سازش می کند.)
در رابطه از روابط فرصت می سازد، در جمع خود می جنگد.  دائم غر می زند، از زندگی راضی نیست ولی اقدامی هم نمی کند. سخت تغییر می کند، ظاهراً از همه چیز راضی ولی از درون ناراضی
نگاه به آینده استفاده از افعال مضارع وقتی انجام دهم...اگر تولید کنم... استفاده از افعال مجهول نگران از به هم خوردن تعادل ها
نگاه به گذشته آن را سرمایه قابل استفاده می داند. آن را مانع پیشرفت حال و آینده می داند. گهگاهی خاطرات خود را شیرین می داند.