• محتوی :

تئوریک، کمک به حل مسائل می کند، تمرین برای خارج از کلاس بیشتر شود، جمع بندی نهایی گردد، کار کارگاهی گذاشته شود، در توضیح واضح تر عمل شود، خیلی از تاکتیک ها را ندارد، ذکر مثال بیشتر شود، مطالب تکراری گفته می شود، مطالب کلیشه ای و بدون ارتباط است، بحث بیشتری روی راهکارها و راه حل ها داشته باشید، برخی مثال ها تکراری است، تمرینی برای روبرویی با سایه ها داده نشد و احساس رها شدن در سردگمی داده شد.

  • شیوه ارائه :

مطالب جا مانده، پراکندگی مبحث در اثر پاسخ به پرسش ها، هفته ای یک جلسه برای کلاس کم است، پیشنهاد یک جلسه کارگاه که در آخر دوره طراحی شود، برای هر جلسه موزیک خاص همان انرژی پخش گردد، راهی برای استفاده راحت تر غایبین از جلسه داشته باشیم، گاهی زمان زیادی برای پاسخ به سوال افراد خاص اختصاص می یابد، جا برای پرسش کم است، مطالب انتزاعی است، عدم توزیع مناسب زمان برای هر موضوع .

  • مدرس :

توجه خاص به یک عده از شرکت کنندگان در دوره، بال و پر دادن شخصی به مسائل.

  • کسر از 100 :

هیچ علمی کامل نیست، سهم شیطان را در نظر بگیرید، جا برای پیشرفت باشد، من در جایگاه اظهار نظر نیستم.