تعداد کل شرکت کنندگان در این دوره : 118 نفر

تعداد غایبین : 11 نفر

تعداد دوستانی که پاسخی ندادند : 30 نفر

 

  • بخش علمی:

تعداد دوستانی که در نظرسنجی بخش علمی شرکت نمودند : 75 نفر

رضایت کامل (بازه نمرات از 100-80) : 65 نفر، 66/86  % 

رضایت (بازه نمرات از 80-60 ) : 9 نفر، 33/13 %

متوسط (بازه نمرات از 60-40 ) : 1 نفر، 33/1  %

تعداد 32 نفر نمره 100، 1 نفر 98، 7 نفر 95، 17 نفر 90، 3 نفر 85 ، 5 نفر 80 ، 1 نفر 75، 4 نفر 70، 2نفر 65، 2 نفر 60 و 1 نفر 50  را نسبت دادند.

 

  • اجرایی :

تعداد دوستانی که در نظرسنجی بخش اجرایی شرکت نمودند : 72 نفر

رضایت کامل (بازه نمرات از 100-80) : 50 نفر، 49/68  %

رضایت (بازه نمرات از 80-60 ) :  17 نفر، 28/23  %

متوسط (بازه نمرات از 60-40 ) : 5 نفر، 84/6  %

تعداد 12 نفر عدد 100، 2 نفر 98، 7 نفر 95، 16 نفر 90، 2 نفر 85، 11 نفر 80، 1 نفر 75، 11 نفر 70، 5 نفر 60، 2 نفر 55، 3 نفر 50 را اعلام نمودند.