در ماشین های اداری خوارزمی ابتدا یک تست گرفتم پیرامون این مسئله که اگر توان تفکر انسان 10 باشد، شما تاکنون به میزان استفاده از توان تفکر خود چه نمره ای را می دهید و چرا این عدد را اعلام می نمایید؟

جالب بود افراد اکثر نمراتشان بالای 5 بود. بعد از این تست به تحلیل نمرات پرداختم و در گام بعد وارد معرفی دو تیپ روانی اشخاص در مقابل زندگی شدم .

این دو تیپ عمده شامل افراد مسئله بین (Problemist) و راه حل سازها (Solutionist) هستند و جلوه هایی از عملکرد آن ها در محیط را توضیح دادم و برایم خیلی جالب بود که افراد فراوان وارد گفتگو شدند و موضوع (فکر می کنم) برایشان جالب و تازه بود.

همانجا به نظرم آمد که می شود تست هایی را طراحی کنم تا افراد از طریق آن خود را بیازمایند.

بعد از چند روز که با مدیر ارشد سازمان تماس داشتم، متوجه شدم موضوع آموزش داده شده برای کارکنان بسیار مورد توجه بوده و به ادبیات غالب گفتگو در سازمان تبدیل شده است که در واقع از این اتفاق می توان به عنوان نهایت موفقیت یک آموزش نام برد.