سفر قهرمانی مرد، با همراهی دکتر امیر همایون مجد‌ (در یکی از جلسات) برگزار شد.

سفر تحول و رشد مردانگی (آنیموس) طی زمان می باشد.

 

افسردگی مردان از زمان انقلاب صنعتی آغاز شد و پیوسته رو به فزونی نهاد و دیگر قابل چشم‌پوشی نیست.

انقلاب‌های زنان، رو آمدن تکنولوژی که باعث رشد آتنا، آرتیمس‌ها شد، باعث شد مردها بطور جدی به نیازهای زنان و ظلمی که بر آنان رفته توجه کنند.

بیوه شدن زنان در اثر جنگ، فقدان پدر و معلولیت و آسیب‌پذیر شدن مردها و از دست دادن توان اداره،  همه اینهایی که فشار مستقیم بر زنان آورد.
تمام اینها باعث نگاه به جنبه زنانه زندگی شد و هنوز هم در کانون نگاه مانده است.
نتیجه آن پدید آمدن مردان نرم شد. مردان نرم، مردانی دوست‌داشتنی و با ارزش، بی‌علاقه به جنگ یا آسیب‌ زدن به محیط زیست. همه ظرافت خاصی به زندگی و نوع زندگی کردنشان دارند، اما خوشحال نیستند.

این دوره نیز به خاطره ها پیوست.