دوستان عزیز،مطلبی که ملاحظه می کنید را دوستی از دانشجویان بنیاد فرهنگ و زندگی (سرکار خانم کیانوش کمانگر ) برایمان ارسال نمودند.

ضمن تشکر از محبت ایشان،
متن را برای بررسی نیمه تاریک و روشن وجود آدمی مفید دیدم.

از گورخری پرسیدم:

تو سفیدی راه راه سیاه داری یا این که سیاهی راه راه سفید داری؟

گورخر به جای جواب دادن پرسید:

تو خوبی، فقط عادتهای بد داری یا این که بدی و چند تا عادت خوب داری؟

ساکتی، بعضی وقتهای شلوغ می کنی یا شیطونی، بعضی وقتها ساکت میشی؟

ذاتاً خوشحالی، بعضی روزها ناراحتی یا ذاتاً افسرده ای، بعضی روزها خوشحالی؟

لباسهات تمیزن، فقط پیرهنت کثیفه یا کثیفن و شلوارت تمیزه؟

و گورخر پرسید و پرسید و پرسید، پرسید و پرسید و بعد رفت.

دیگه هیچ وقت از گورخرها درباره راه راه هاشون چیزی نمی پرسم.

سیلور استاین