سه شنبه (29/10/1388)، ساعت 9:10 الی 9:40 گفتگویی در رادیو ایران پیرامون موضوع موفقیت دارم. از دوستان دعوت می کنم ضمن شنیدن روند گفتگو، نقطه نظرات خود را پیرامون این موضوع با ما بیان نمایند.