صحبت درباره زنانگی و مردانگی یعنی صحبت درمورد تمام مشکلات بزرگی که ما از لحاظ روحی و جسمی درگیرش هستیم .

بنابراین از دوستی که مسئله خود را برایم میل نمود و این که در بیان مسئله خود به ما اعتماد کرد و همچنین دوستانی که در این مدت با ایشان همفکری نمودند، سپاسگذارم.

شما درست می گویید که والدین ایشان در این ماجرا دخیل هستند، اما کاملاً نمی توان تصمیم او را نشات گرفته از والدین اش دانست و اگر واقعاً او تابع مطلقی از والدین اش باشد، فرد مناسبی برای ازدواج نیست و باید تا بلوغ او راهی در پیش دانست.
اما در مجموع با توجه به متن شما فکر می کنم اصرار به هر کسی برای انجام هر عملی نتیجه ای جز آسیب به وجهه اصرار کننده، دستاوردهای جالبی نخواهد داشت. به ویژه در امر ازدواج که حتی اگر میسر شود، آسیب های بزرگ تری در آینده به عزت شما خواهد زد. با جمیع جهت، نه می توانم پیشنهاد قطع بدهم که مسلماً سخت و جانفرساست و نه می توانم پیشنهاد به اصرار به وصل دهم که عزت کش و آسیب زاست.
انتخاب جزء حقوق شماست و هر رنجی که راحت تر است، انتخاب کنید.

ماندن و یا رفتن !